Home / Đời sống / Đọc sách / 10 trích dẫn của Geogre Orwell sẽ khiến bạn nghi ngờ về mọi thứ

10 trích dẫn của Geogre Orwell sẽ khiến bạn nghi ngờ về mọi thứ

“Thực tại ở trong đầu óc con người, và cũng chẳng ở đâu cả.”

“Đó là vào một ngày sáng sủa tháng Tư, và đồng hồ chỉ vào con số 13.”

Khi Geogre Orwell xuất bản cuốn tiểu thuyết đầy tính biểu tượng của ổng 1984, cũng được biết đến là Một chín tám tư, ổng đã lấy đoạn mở đầu để độc giả nghi ngờ về mọi thứ. Nghi ngờ về sự tồn tại của cuộc sống. Nghi ngờ về bất cứ thứ gì mình thấy trong mọi lúc tỉnh giấc. Nghi ngờ về sự bình thường của thực tại chỉ trong tiểu thuyết nhưng lại có khả năng. Tiểu thuyết phản địa đàng của Orwell đã xóa nhòa những ranh giới giữa tiểu thuyết và hiện thực.

Là một hiện tượng văn hóa bắt đầu từ 1949, tác động vào văn hóa và liên quan của cuốn 1984 chỉ ngày càng lớn theo thời gian. Do biến động chính trị gần đây và bất ổn xã hội ở khắp thế giới, đặc biệt là Hoa Kì, cuốn tiểu thuyết này lại trở thành best-seller lần nữa. Những trích dẫn sau đây sẽ chứng tỏ cho bạn vì sao. Sau đây là 10 trích  dẫn từ cuốn 1984 mà sẽ khiến bạn đặt câu hỏi về mọi thứ.

1. “Perhaps a lunatic was simply a minority of one.”

“Có lẽ một người điên đơn giản chỉ là một kẻ thiểu số đơn độc.”

2. “Reality exists in the human mind, and nowhere else.”

“Thực tế tồn tại trong tâm trí con người, và cũng chẳng ở đâu cả.”

3. “But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”

“Nhưng nếu suy nghĩ có thể hủy hoại ngôn ngữ, thì ngôn ngữ cũng có thể hủy hoại suy nghĩ.”

4. “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

“Kẻ nào nắm giữ quá khứ thì nắm giữ tương lai. Kẻ nào nắm giữ hiện tại thì nắm giữ quá khứ.”

5. “Until they became conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.”

“Cho đến khi họ trở nên tỉnh táo thì sẽ không bao giờ nổi loạn, và cho đến sau khi đã nổi loạn thì họ không thể tỉnh táo được.”

6. “Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the Party is always right.”

“Mỗi bản ghi đều bị hủy hoại hoặc làm sai, mỗi cuốn sách đều bị viết lại, mỗi bức tranh đều bị họa lại, mỗi bức tượng và tòa nhà đều bị sang tên, mỗi ngày đều bị thay thế. Và quá trình đó vẫn tiếp diễn từng ngày từng phút. Lịch sử đã ngừng lại. Chẳng còn gì tồn tại ngoài hiện tại vô tận mà ở đó Đảng luôn luôn đúng.”

7. “The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have standards of comparison, they never even become aware that they are oppressed.”

“Đám đông sẽ không bao giờ nổi dậy một cách tự nguyện, và họ sẽ chẳng bao giờ nổi dậy chỉ vì mình bị áp bức. Thực vậy, miễn là họ không được quyền có những tiêu chuẩn so sánh, họ sẽ thậm chí không bao giờ trở nên ý thức rằng mình bị đàn áp.”

8. “Being in a minority, even in a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad.”

“Là một thiểu số, thậm chí là thiểu số của thiểu số, cũng chẳng khiến bạn phát điên. Có cả sự thật và giả dối, và nếu bạn bám lấy sự thật để chống lại cả thế giới, bạn cũng chẳng điên chút nào.”

9. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it.”

“Chúng ta biết rằng chẳng kẻ nào đang nắm giữ quyền lực lại có ý định từ bỏ nó cả.”

10. “Big Brother is Watching You.”

“Anh Cả đang dõi theo bạn.”

Khánh Vân (Theo Bookstr)

About Khánh Vân

Trần Khánh Vân
“Being human is the most terrible loneliness in the universe.” ― A.A. Attanasio

Check Also

8 triết lý về tình yêu trong ‘Hoàng Tử Bé’

Đọc “Hoàng Tử Bé”, có người rút ra được bài học về nghệ thuật sống, …

error: Nội dung được bảo vệ !!